Δράσεις

H Διαχειριστική Επιτροπή εξ ονόματος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προσδιόρισε την ιεράρχηση των δράσεων του φορέα:

  1. Διερεύνηση και ανάδειξη καλλιεργειών με προϊόντα ταυτότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δυνάμενα να μεταποιηθούν και να δώσουν προϊόντα εγχώριας και διεθνούς κατανάλωσης.
  2. Διεκδίκηση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης της παραγωγής, εκπαίδευσης, τυποποίησης – μεταποίησης και προώθησης στον αγροδιατροφικό τομέα.
  3. Συναντήσεις εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον αγροδιατροφικό τομέα στην ΠΚΜ. Προτάσσοντας ενώσεις, ομάδες παραγωγών, επιμελητήρια περιφερειακών ενοτήτων, αναδεικνύοντας δράσεις έρευνας, παραγωγής και προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΠΚΜ.


Προσδοκία μας είναι, να πετύχουμε την ευρύτερη συμμετοχή των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε από κοινού να αναπτύξουμε συντονισμένες δράσεις συνεργασίας με τις επιχειρήσεις και να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην κατανάλωση των τοπικών μας προϊόντων.

Σε αυτά τα πλαίσια η «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη» ξεκινά επτά δράσεις:

  1. Σύναψη συμφωνιών παροχής υπηρεσιών με συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις, σχετικά με τους τρόπους προώθησης και διανομής των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές και συγκεκριμένα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αλυσίδες λιανικής πώλησης, δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων.
  2. Διμερείς επαφές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις και περιφέρειες, για την προώθηση των προϊόντων που παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία.
  3. Συνεργασία με φορείς, όπως Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς και Ενώσεις, για την από κοινού προώθηση στόχων και προγραμμάτων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.
  4. Διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως μεταξύ άλλων, στον αγροτουρισμό και το γαστρονομικό τουρισμό.
  5. Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίησή του, στη στήριξη και προτίμηση τοπικών προϊόντων και ενίσχυση αυτών των δράσεων με την υιοθέτηση Τοπικού Σήματος Ποιότητας για όλα τα προϊόντα που παράγονται στην ΠΚΜ.
  6. Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων με σύγχρονα στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων της περιοχής και ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και υψηλής προστιθέμενης αξίας ανθρώπινου δυναμικού.
  7. Ενίσχυση της απασχόλησης και αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και του επιχειρηματία του αγροτοδιατροφικού τομέα, καθώς και ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων του τομέα.

Παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση της ΑΣ – ΠΚΜ: εδώ

Download the short presentation of AC-RCM: here