Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με έννομο και δίκαιο τρόπο.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμορφώνεται σε ό,τι αφορά την διατήρηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και Ν.3471/2006), ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679), καθώς και οι ισχύοντες νόμοι του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΓΚΠΔ.

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα» που χρησιμοποιείται στην παρούσα πολιτική αναφέρεται στις πληροφορίες οι οποίες ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου, επισημαίνεται ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται και πώς επεξεργάζονται.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία εδρεύει στο κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, όσον αφορά το ΓΚΠΔ είναι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο www.agromacedonia.gr.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα φυσικών προσώπων:

– των συνεργαζόμενων μελών (Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ),

– των νόμιμων εκπροσώπων ή συνεργατών των εταίρων της Σύμπραξης,

– των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της Σύμπραξης (εκδηλώσεις, συνεδριάσεις, συναντήσεις εργασίας, συνέδρια, εκθέσεις) και

-των επισκεπτών ή των εγγεγραμμένων μελών της ιστοσελίδας ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

-Στοιχεία ταυτότητας και πληροφορίες επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου, επάγγελμα, ιδιότητα, επωνυμία της εταιρείας, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κτλ.). Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα:

– Βάση της ιδιότητας του Συνεργαζόμενου Μέλους, το οποίο παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα και συναινεί στην συλλογή και επεξεργασία τους.

– Μέσω της εγγραφής στο Newsletter, τα φυσικά πρόσωπα συναινούν στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Κατά την υποβολή της αίτησης για εγγραφή ως μέλους, τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων για την εκτέλεση της απαραίτητης διαδικασίας για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Χρησιμοποιείται η υπηρεσία του Mailchimp για την αποστολή Newsletter, η οποία διαθέτει τις κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας και συγκεκριμένα το σύστημα EUUS Privacy Shield.

– Μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, τα φυσικά πρόσωπα συναινούν στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

– Μέσω της εγγραφής/συμμετοχής στις εκδηλώσεις, στις έρευνες και σε διαδικτυακές φόρμες, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται κατόπιν συγκατάθεσης.

– Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ για σκοπούς ενημέρωσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις.

– Μέσω ιστοσελίδων.

– Δια μέσου επαγγελματικών καρτών, που δίδονται στην Σύμπραξη. Πραγματοποιείται η αποθήκευση των πληροφοριών στη βάση δεδομένων της Σύμπραξης.

– Δημόσια δεδομένα και δεδομένα που συλλέγουμε έμμεσα, για παράδειγμα, δεδομένα που υπόκεινται σε απαίτηση δημοσίευσης, ή δεδομένα, που έχουν δημοσιοποιηθεί.

– Δεδομένα τα οποία έχουν διαβιβαστεί μέσω τηλεφωνικής ή διαδικτυακής ή φυσικής επικοινωνίας.

– Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) και παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως γεωγραφική θέση, συσκευή, πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, διεύθυνση IP και λειτουργικό σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν ταυτοποιεί πρόσωπα.

Eνδέχεται να πραγματοποιηθεί λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπηση, κατά την διάρκεια εκδηλώσεων, και το εν λόγω υλικό να μεταφορτωθεί στην ιστοσελίδα ή σε πλατφόρμες τρίτων προμηθευτών, όπως για παράδειγμα στο Facebook, στο Google+ κτλ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προβληθείτε σε αυτό το υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dataprotect@agromacedonia.gr .

4. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

– Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τις δραστηριότητες (εκδηλώσεις, forum, συνέδρια κ.ά) της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΚΜ.

– Οργάνωση και προώθηση εκδηλώσεων και δράσεων.

– Παροχή υπηρεσιών εγγραφής – κράτησης σε εκδήλωση.

– Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

– Ένταξη στον Κατάλογο των Συνεργαζόμενων Μελών μας.

– Αποστολή ενημερωτικό υλικού και γενικές ανακοινώσεις.

– Αποστολή ενημερωτικού υλικού “newsletter” για τις εκθέσεις και δράσεις της Εταιρείας.

– Παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου.

5. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ δεν θα παράσχει τις πληροφορίες σας σε τρίτους εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση κάποιας σύμβασής σας ή για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε ορισμένους τρίτους:

– Κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων μπορεί να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα) σε άλλες εταιρείες μέλη ή εμπορικά επιμελητήρια ή άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές που συνδιοργανώνουν μια εκδήλωση ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών όπως διοργανωτές εκδηλώσεων, απλώς και μόνο για οργανωτικούς λόγους και λόγους ασφαλείας.

– Ελεγκτές για ζητήματα χρηματοοικονομικών αναφορών.

– Διοργανωτές εκδηλώσεων.

– Επίσημους δημόσιους φορείς στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε.

Συνάπτουμε πάντοτε σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με τέτοια τρίτα μέρη προς διασφάλιση του ίδιου επιπέδου ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα διατηρούν δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 13 έως 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Δικαίωμα Πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και τυχόν επεξεργασία. Δικαίωμα ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων όσον φορά τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούνται, το διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται, εάν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και σε ποιους μπορεί να κοινοποιούνται.

Δικαίωμα Διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση αλλαγών (επώνυμο, όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου κ.ά), έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις ή προσθέσεις σε αυτά τα δεδομένα.

Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη των προσωπικών δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, όταν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κλπ.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Δικαίωμα Φορητότητας των δεδομένων. Δυνατότητα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το φυσικό άτομο που τα έχει παράσχει, με δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Δικαίωμα άμεσης διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος.

Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων ή άρσης της συγκατάθεσης, με σκοπό τον τερματισμό οποιαδήποτε επεξεργασίας δεδομένων, εκτός αν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος.

Δικαίωμα στην Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων με αυτοματοποιημένο τρόπο. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ δεν πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων –π.χ. για την κατάρτιση προφίλ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr), σε περίπτωση που η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ, δεν σέβεται τα δικαιώματά όπως δηλώνεται παραπάνω και αν παραβιάζετε τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο dataprotect@agromacedonia.gr .

Για ζητήματα σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, επικοινωνήστε στην ίδια διεύθυνση dataprotect@agromacedonia.gr .

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ έχει θεσπίσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας έναντι τυχαίας ή αθέμιτης καταστροφής, τυχαίας απώλειας, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή πρόσβασης. Για την καλύτερη προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εκτός των ορίων του ελέγχου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΚΜ, θα πρέπει και οι ηλεκτρονικές συσκευές σας να προστατεύονται με την εγκατάσταση επικαιροποιημένου συστήματος προστασίας από ιούς, ενώ ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (τείχη προστασίας, φίλτρο κατά ανεπιθύμητης αλληλογραφίας κτλ.).

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα δήλωση απορρήτου είναι πιθανό να τροποποιηθεί με την πάροδο του χρόνου. Η επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα. Κρίνεται σκόπιμο να ελέγχεται τακτικά η πολιτική απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Θα παρέχεται ειδοποίηση, στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με την τοποθέτηση εμφανούς ειδοποίησης στον ιστότοπο.

9. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα διατηρήσουμε τα  δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψιν τις νομικές απαιτήσεις από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μετάφραση

H πολιτική απορρήτου συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που παρασχεθεί μετάφραση σε άλλη γλώσσα συμφωνείτε ρητώς ότι αυτή η μετάφραση σας παρέχεται καθαρά προς διευκόλυνσή σας. Η σχέση σας με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διέπεται από την ελληνική εκδοχή του κειμένου αυτού και σε περίπτωση και στην έκταση που μια μεταφρασμένη εκδοχή της πολιτικής απορρήτου συγκρούεται/αντιφάσκει με την ελληνική εκδοχή, τότε θα υπερισχύει η ελληνική εκδοχή του κειμένου.