Όραμα

Η σύμπραξη των κλάδων και τομέων, φορέων και επιστήμης, γνώσης και εφαρμογής

είναι πρόταγμα και για εμάς πρόκληση ζωής.

Με την ανατολή του 21ου αιώνα, στη χώρα μας παγιώθηκε η μείωση του παραγόμενου προϊόντος στον πρωτογενή γεωργικό τομέα. Ταυτόχρονα άρχισε να γίνεται κατανοητό, ότι ο γεωργοδιατροφικός τομέας, που συμπεριλαμβάνει όλες τις βαθμίδες μεταποίησης τροφίμων, έχει την εξέχουσα θέση στην συμμετοχή του ΑΕΠ. Μακράν μπροστά απ’ όλες τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική καλλιέργεια, Κτηνοτροφία, Δασικός χώρος, Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργειες είναι το υπόστρωμα και οι τροφοδότες του γεωργοδιατροφικού τομέα. Χάριν συνεννοήσεως και κατά τον τίτλο του φορέα μας θα αποδεχθούμε την γλωσσική μεταφραστική εκ των ξένων γλωσσών ορολογία της αγροδιατροφικής αντί του σωστού κατά τον γένειο όρο της γεωργίας.

Έτσι, ο αγροδιατροφικός τομέας είναι το αντικείμενο της Σύμπραξης των 18 φορέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση και πολιτιστική ταυτότητα γαστρονομίας στην Π.Κ.Μ., συνιστούν το περιεχόμενο ουσίας και δράσεων του φορέα μας. Φιλοδοξία μας και όραμα μας, να αποδοθεί στην Π.Κ.Μ. και στους πολίτες της, το αγροδιατροφικό προϊόν που δικαιούται, ως πρωταθλήτριας δύναμης παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.

Να ξαναγίνει ζώσα η ύπαιθρος και να ευημερούν οι πολίτες εκ του μέγιστου κοινωνικού – οικονομικού πολλαπλασιαστή του αγροδιατροφικού τομέα. Να αξιοποιηθούν η εδαφοκλιματική συνθήκη και η επιστημονική επάρκεια, αναδεικνύοντας καλλιέργειες και εκτροφές που θα υποστηρίξουν μεταποίηση και γαστρονομία. Όραμα μας η πράξη και η δράση γι’ αυτό  που θα ωφελήσει με τεκμηρίωση. Θα αναζητήσουμε στους τόπους του Αριστοτέλη και του Μεγαλέξανδρου την εντελέχεια και το αποτέλεσμα.

Η Κεντρική Μακεδονία ως δύναμη παραγωγής και με ιστορικότητα μεταποίησης, έχει δρόμους και τρόπους να προωθήσει το νέκταρ της διατροφής στην επικράτεια και στις διεθνείς αγορές. Συνέργειες και πολλαπλασιαστές θα χρησιμοποιηθούν για μεγέθυνση της παραγωγής και μεγιστοποίηση  του οφέλους. Δεν πρέπει να αγνοηθούν οι εγχώριες δυνατότητες κατανάλωσης, όταν το έλλειμμα είναι τρομακτικό στο ισοζύγιο με εισαγόμενα  προϊόντα τροφίμων. Ο τουριστικός τομέας επίσης είναι ελλειμματικός στις δυνατότητες της Μακεδονικής γαστρονομίας και ιδίως στα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.