Κανονισμός Σήματος Ταυτότητας Συνεργαζομένων Μελών

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ένταξης επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στον Κατάλογο Συνεργαζόμενων Μελών της.

Η ένταξη πραγματοποιείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου και υλοποιείται κατά τον Κανονισμό της Διαχειριστικής Επιτροπής, όπως παρατίθεται παρακάτω.

Κράτα το

Κράτα το

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

– Ο κανονισμός αφορά τις κατηγορίες τροφίμων του αγροδιατροφικού τομέα, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα 1.

– Απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρέμβαση ή τροποποίηση του κανονισμού. Η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του παρόντος επιτρέπεται έπειτα από γραπτή άδεια της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

– Ο κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

– Ο παρόν Κανονισμός δύναται να τροποποιείται με στόχο την διαρκή βελτίωσή του. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα γνωστοποιείται στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί το Σήμα Ταυτότητας και θα καθορίζεται το χρονικό περιθώριο προσαρμογής τους στις νέες απαιτήσεις.

ΑΙΤΗΣΗ

1) Η επιχείρηση που επιθυμεί την ένταξή της στον κατάλογο Συνεργαζόμενων Μελών και την χορήγηση Σήματος Ταυτότητας Συνεργαζόμενου Μέλους για μία κατηγορία τροφίμων, όπως ορίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου και Τροφίμων, υποβάλλει σχετική αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.agromacedonia.gr, είτε στα γραφεία της εταιρείας.

2) Περιεχόμενο αίτησης:

α) Το ΑΦΜ και το ΓΕΜΗ της επιχείρησης, η νομική μορφή της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος, η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπος.

β) Τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας: 1. παραγωγή-τυποποίηση ή 2. επεξεργασία-μεταποίηση ή 3. επεξεργασία-μεταποίηση τροφίμων πρωτογενούς τομέα, μη παραγόμενων στην ελληνική επικράτεια.

γ) Την κατηγορία τροφίμων για την οποία η επιχείρηση αιτείται την ένταξή της και την χορήγηση του Σήματος Ταυτότητας. Για κάθε κατηγορία τροφίμων απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης.

Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Σήματος Ταυτότητας της επιχείρησης σε άλλη κατηγορία τροφίμων της, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει νέα αίτηση.

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας, που απαιτούνται για την άσκηση της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως ορίζεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ακριβή αντίγραφα των αδειών και των νομιμοποιητικών εγγράφων, πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της συνεργαζόμενης εταιρείας.

Απαιτείται η γνωστοποίηση κάθε μεταβολής της συνεργαζόμενης επιχείρησης, στη δομή ή/και τη λειτουργία της, το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις υπεργολαβίες, τις συσκευασίες, τις ετικέτες κ.λπ. που σχετίζονται με τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το Σήμα Ταυτότητας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση του Σήματος Ταυτότητας, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Εντοπιότητα:

Η παραγωγή/μεταποίηση των προϊόντων να πραγματοποιείται εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να διασφαλίζεται η τήρηση αρχείων στην επιχείρηση.

Να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τα προϊόντα διατροφής του πρωτογενούς τομέα να παράγονται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μεταποιημένων προϊόντων, να παράγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:

– Το 50% της συνολικής ποσότητας πρώτων υλών να προέρχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

– έως το 50% της συνολικής ποσότητας πρώτων υλών να προέρχεται από την ελληνική επικράτεια.

– έως το 25% της συνολικής ποσότητας πρώτων υλών να προέρχεται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Εξαιρούνται εκείνα τα μεταποιητικά προϊόντα, που δεν υφίσταται πρωτογενής εθνική ή ευρωπαϊκή παραγωγή.

Πιστοποιήσεις:

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις κατά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Ιχνηλασιμότητα:

Η συνεργαζόμενη επιχείρηση οφείλει να τηρεί την διαδικασία ιχνηλασιμότητας, ώστε να προσδιορίζεται η προέλευση και η ταυτότητα των προϊόντων, σύμφωνα με τις διαδικασίες συγκεκριμένης καταγραφής και ταυτοποίησης.

Τοποθέτηση Σήματος Ταυτότητας:

Το Σήμα θα φέρει την επιγραφή Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Μακεδονικό Αμφορέα με τον Ρόδακα και το κλαδί δενδρυλλίου.

Το Σήμα πρέπει να τοποθετείται επί των:

i) μέσων συσκευασίας των προϊόντων,

ii) μονάδων παραγωγής (βαρέλι, δοχείο κ.λπ.) των προϊόντων που διατίθενται στην κατανάλωση,

iii) αυτόματων πωλητών.

Υπόχρεη για την αναγραφή του Σήματος είναι η συνεργαζόμενη επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί το Σήμα και διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά.

Δράσεις με τα Συνεργαζόμενα Μέλη:

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύεται να προτάσσει τα Συνεργαζόμενα Μέλη σε προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας όπως και σε αυτά των εταίρων της, καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίησή του στην στήριξη και προτίμηση τοπικών προϊόντων.

Επίσης, τα Συνεργαζόμενα Μέλη θα τυγχάνουν προνομιακής επιλογής σε προγράμματα προώθησης και προβολής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των εταίρων της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

 
Ο Πρόεδρος ή ο Νόμιμος Συνεργάτης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί την αξιολόγηση της αίτησης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και εισηγείται περί της ένταξης, στον κατάλογο των Συνεργαζόμενων Μελών, από την Διαχειριστική Επιτροπή.
 

Εάν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, ως προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως, ώστε να αποστείλει τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εάν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί ή τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν γίνονται αποδεκτά, η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο.

Κάθε επιχείρηση που διαπιστώνεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού καταχωρείται στο Κατάλογο των Συνεργαζόμενων Μελών της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την εφαρμογή των προϋποθέσεων και την τήρηση των απαιτήσεων, αποκλειστική ευθύνη φέρει η εταιρεία, που της έχει χορηγηθεί το Σήμα Ταυτότητας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την απονομή και τη χρήση του Σήματος, η συνεργαζόμενη επιχείρηση καταβάλλει, κατ΄ έτος και ανά κατηγορία τροφίμων, όπως ορίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου και Τροφίμων, την ετήσια εφάπαξ αμοιβή χρήσης Σήματος Ταυτότητας.

          Ετήσια εφάπαξ αμοιβή χρήσης Σήματος Ταυτότητας,  καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις για κάθε κατηγορία τροφίμων.  Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Σήματος της επιχείρησης σε άλλη κατηγορία τροφίμων της, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει νέα αίτηση και να καταθέσει το 50% της προκαθορισμένης ετήσιας εφάπαξ αμοιβής.

        Η ετήσια εφάπαξ αμοιβή χρήσης  Σήματος Ταυτότητας, για μια κατηγορία τροφίμων (π.χ. τυροκομικά ή ελαίου-ελιάς) και ανέρχεται στα 200 ευρώ.

        Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.     

        Η ετήσια εφάπαξ αμοιβή χρήσης  Σήματος Ταυτότητας καταβάλλεται πριν την καταχώρηση κάθε κατηγορίας τροφίμων της επιχείρησης στο Κατάλογο των Συνεργαζόμενων Μελών της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για κάθε επιπλέον έτος χρήσης του Σήματος Ταυτότητας, η ετήσια εφάπαξ αμοιβή καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους.

      Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, επιφέρει την έξοδό της από τον κατάλογο των Συνεργαζόμενων Μελών και την ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Σήματος Ταυτότητας Συνεργαζόμενου Μέλους.

       Η καταβολή γίνεται στο λογαριασμό της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς με αναγραφή επί του αποδεικτικού κατάθεσης της επωνυμίας της Επιχείρησης και της αιτιολόγησης « Ετήσια εφάπαξ αμοιβή χρήσης Σήματος Ταυτότητας».

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ

Η ένταξη του Συνεργαζόμενου Μέλους στον αντίστοιχο Κατάλογο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, άρχεται από της εγκρίσεως της υποβληθείσας αιτήσεως από την Διαχειριστική Επιτροπή του φορέα, που γνωστοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση.