Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: α) παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης για τις ανάγκες του έργου NEXTFOOD.

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου NEXTFOOD — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2017-2 «Educating the next generation of professionals in the agrΙfood sector» και συγκεκριμένα στο πλαίσιο υλοποίησης του «Πακέτου Εργασίας 6: Επικοινωνία, διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων», αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την οργάνωση ολοκληρωμένης δράσης γνωστοποίησης αποτελεσμάτων του προγράμματος NEXT FOOD.

H δράση χωρίζεται σε δύο υποενότητες:

-Την δημιουργία stakehoders groups για ενημέρωση επί του τελικού παραδοτέου του έργου στις 7 Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ως απαραίτητο προαπαιτούμενο είναι η ενημέρωση των 6 Περιφερειακών Επιμελητηρίων και ενδιαφερόμενους end users σε οποιοδήποτε ποιοτικό μείγμα. Στην Π.Ε. θα επιλεγεί ένα εκ των Επιμελητηρίων. Το δείγμα ενημέρωσης ανά Π.Ε. θα είναι τουλάχιστον 20 ατόμων ανά Π.Ε. Στόχος είναι η  Τα stakehoders groups θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τις 25 Απριλίου 2022

-Την Οργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για ενημέρωση επί του τελικού παραδοτέου του έργου  με τίτλο «NEXT FOOD Legacy – Εnhancing the cocreation of innovation and knowledge in agriculture, forestry and related biovalue chains» στις 18 Απριλίου 2022, στη Θεσσαλονίκη συνολικής διάρκειας μισής μέρας και με την συμμετοχή 50 ατόμων.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του αντικειμένου της εκδήλωσης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η σχετική αμοιβή θα καταβληθεί από την ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως εξής:

-30% με την υπογραφή του παρόντος και

-70% με την ολοκλήρωση του έργου και με την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού από τον εξωτερικό συνεργάτη.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου προϋποθέτει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, όπως  περιγράφεται στο Παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης. Η παράδοση του «έργου» θα γίνει το αργότερο έως την 26 Απριλίου 2022 στην έδρα της  ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι την 01/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 26ης Οκτωβρίου 64, στην Θεσσαλονίκη.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στη διεύθυνση: www.agromacedonia.gr

Πληροφορίες: Δάφνη Καψάλα, d.kapsala@agromacedonia.gr, info@agromacedonia.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 330 306

                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Υπηρεσίες οργανωτικής υποστήριξης εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη Θεσσαλονίκη

Α/α

Είδος

Περιγραφή

Ποσότητα

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

Οργάνωση Τοπικών Συναντήσεων στις 7 Π.Ε.

Οργάνωση Συναντήσεων, Σύνταξη Ατζέντας, Επιμέλεια Παρουσιάσεων, Τήρηση Πρακτικών

7 σετ

 

2

Υλικό Συνάντησης

Φάκελος συμμετεχόντων, με σήμανση του έργου και του αναθέτοντος φορέα (θα περιλαμβάνει έντυπα σημειώσεων, στυλό, πρόγραμμα συνάντησης)

140 τμχ

 

3

Υλικό Συνάντησης

Δημιουργία, διανομή και συγκέντρωση Εντύπων αξιολόγησης

140τμχ

 

4

Μίσθωση και Χρήση  Αίθουσας, Ειδικών Εγκαταστάσεων  και Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού

ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  50ΑΤΟΜΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Laptop, video projector, οθόνη, μικροφωνική, πάνελ, banner

1 σετ

 

5

Διάθεση Λειτουργικού Εξοπλισμού, Εστίαση

Catering  (καφές-βουτήματα-αναψυκτικά και ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα), με χρήση εξοπλισμού και την αναλογούσα παροχή υπηρεσίας

50*1 ημέρας

 

6

Πρόγραμμα προωθητικής εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη

Δημιουργία προγράμματος της προωθητικής εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη, διάστασης Α4

1

 

Δημιουργία Δελτίων Τύπου

3

 

Οδηγός προσανατολισμού

1

 

Ηλεκτρονική αποστολή σε όλους τους συμμετέχοντες

1

 

7

Υλικό Συνάντησης

Φάκελος συμμετεχόντων, με σήμανση του έργου και του αναθέτοντος φορέα (θα περιλαμβάνει έντυπα σημειώσεων, στυλό, πρόγραμμα συνάντησης)

50 τμχ

 

Δημιουργία, διανομή και συγκέντρωση Εντύπων αξιολόγησης

50τμχ

 

8

Έντυπα Συνάντησης

Καταγραφή Αναφοράς  Εντύπων αξιολόγησης

1

 

9

Πρακτικό προωθητικής εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη

Δημιουργία Πρακτικού Συνάντησης

 

Αποδελτίωση

1 τχμ

 

10

Αποδεικτικά προωθητικής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη

Δημιουργία Παρουσιολογίου συμμετεχόντων

1 τχμ/ημέρα

 

11

Αποδεικτικά εκδήλωσης

Φωτογραφίες ή βίντεο

10 τμχ