Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: Παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης για τις ανάγκες του έργου NEXTFOOD.

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου NEXTFOOD — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2017-2 «Educating the next generation of professionals in the agrΙfood sector» και συγκεκριμένα στο πλαίσιο υλοποίησης του «Πακέτου Εργασίας 6: Επικοινωνία, διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων», αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την οργάνωση της προωθητικής εκδήλωσης με τίτλο «NEXT FOOD Legacy – Καινοτόμος Επιστήμη και Εκπαίδευση για βιώσιμη γεωργία» στις 22 Νοεμβρίου 2021, στη Θεσσαλονίκη συνολικής διάρκειας μισής μέρας και με την συμμετοχή 50 ατόμων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του αντικειμένου της εκδλήλωσης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η σχετική αμοιβή θα καταβληθεί από την ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως εξής:

-30% με την υπογραφή του παρόντος και

-70% με την ολοκλήρωση του έργου και με την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού από τον εξωτερικό συνεργάτη.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου προϋποθέτει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, όπως  περιγράφεται στο Παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης. Η παράδοση του «έργου» θα γίνει το αργότερο έως την 30 Νοεμβρίου 2021 στην έδρα της  ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι την 12/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 26ης Οκτωβρίου 64, στην Θεσσαλονίκη.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στη διεύθυνση: www.agromacedonia.gr

Πληροφορίες: Δάφνη Καψάλα, d.kapsala@agromacedonia.gr, info@agromacedonia.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 330 306

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. Υπηρεσίες οργανωτικής υποστήριξης εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη Θεσσαλονίκη
Α/α Είδος Περιγραφή Ποσότητα ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (10.30 -14.30)
1 Μίσθωση και Χρήση  Αίθουσας, Ειδικών Εγκαταστάσεων  και Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  50-100 ΑΤΟΜΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Laptop, video projector, οθόνη, μικροφωνική, πάνελ, banner, καμπίνα μετάφρασης

1 σετ
2 Διάθεση Λειτουργικού Εξοπλισμού, Εστίαση Catering  (καφές-βουτήματα-αναψυκτικά και ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα), με χρήση εξοπλισμού και την αναλογούσα παροχή υπηρεσίας 50*1 ημέρας
3 Πρόγραμμα προωθητικής εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη Δημιουργία προγράμματος της προωθητικής εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη, διάστασης Α4 1
Δημιουργία Δελτίων Τύπου 3
Οδηγός προσανατολισμού 1
Ηλεκτρονική αποστολή σε όλους τους συμμετέχοντες 1
4 Υλικό Συνάντησης Φάκελος συμμετεχόντων, με σήμανση του έργου και του αναθέτοντος φορέα (θα περιλαμβάνει έντυπα σημειώσεων, στυλό, πρόγραμμα συνάντησης) 50 τμχ
Δημιουργία, διανομή και συγκέντρωση Εντύπων αξιολόγησης 50τμχ
5 Έντυπα Συνάντησης Καταγραφή Αναφοράς  Εντύπων αξιολόγησης 1
6 Πρακτικό προωθητικής εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη Δημιουργία Πρακτικού Συνάντησης

 

Αποδελτίωση

1 τχμ
7 Αποδεικτικά προωθητικής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη Δημιουργία Παρουσιολογίου συμμετεχόντων 1 τχμ/ημέρα
8 Μεταφραστής  Απασχόληση 1 μεταφραστής από αγγλικά ή/και ελληνική σε ελληνική/ αγγλική γλώσσα για περίπου 5 ώρες 1
9 Αποδεικτικά εκδήλωσης Φωτογραφίες ή βίντεο 10 τμχ

 

10 Τεχνικός εξοπλισμός και πλατφόρμα ηλεκτρονικής μετάδοσής της εκδήλωσης Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και live streaming 2 τεχνικοί και

χρήση 1 πλατφόρμας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1. Υπηρεσίες οργανωτικής υποστήριξης εκδήλωσης
Νο Υπηρεσίες Χρόνος έναρξης Χρόνος παράδοσης
1 Χρήση Αίθουσας  και  διάθεση λειτουργικού εξοπλισμού Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Ημερομηνία Διεξαγωγής της  εκδήλωσης
2 Εστίαση Συμμετεχόντων Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Ημερομηνία Διεξαγωγής της  εκδήλωσης
3 Πρόγραμμα  εκδήλωσης Δημιουργία προγράμματος Συνάντησης Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνάντησης
Οδηγός προσανατολισμού
Ηλεκτρονική αποστολή σε όλους τους συμμετεχόντων
4-5 Έντυπα  – Υλικό   της  εκδήλωσης Δημιουργία Εντύπου αξιολόγησης Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Μια ημέρα πριν την ημερομηνία Διεξαγωγής Συνάντησης
Φάκελος συμμετεχόντων /Διανομή και συγκέντρωση Εντύπων αξιολόγησης Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνάντησης
Καταγραφή Αναφοράς  Εντύπων αξιολόγησης Έως 30 Νοεμβρίου 2021.
6 Πρακτικό  της εκδήλωσης Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έως 30 Νοεμβρίου 2021.
7 Αποδεικτικά   Πρακτικό  της εκδήλωσης Παρουσιολόγιο συμμετεχόντων Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνάντησης
8 Μεταφραστής Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνάντησης
9 Φωτογραφίες ή βίντεο, Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έως 30 Νοεμβρίου 2021
10 Τεχνικός εξοπλισμός και πλατφόρμα ηλεκτρονικής μετάδοσής της εκδήλωσης Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνάντησης