2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για τις ανάγκες του έργου «Μελέτη για την προετοιμασία εφαρμογής έργων συνεργασίας και καινοτομίας που θα υλοποιηθούν μέσω της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER»

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του έργου με κωδικό 2022ΣΕ08210006 και τίτλο έργου «Μελέτη για την προετοιμασία εφαρμογής έργων συνεργασίας και καινοτομίας που θα υλοποιηθούν μέσω της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» καθώς και μεθοδολογίας αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»  αναζητά εξωτερικό συνεργάτη με σκοπό την διόρθωση – συμπλήρωση του 1ου παραδοτέου και την ολοκλήρωση του 2ου παραδοτέου του εν λόγω έργου.

Ειδικότερα τα παραδοτέα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1ο παραδοτέο :

-Καθορισμός καινοτόμων πράξεων στην αγροτική ύπαιθρο.

-Διαδικασίες προσέλκυσης και υποβοήθησης ανάπτυξης και υλοποίησης καινοτόμων πράξεων.

-Καθορισμός πράξεων συνεργασίας μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων στην αγροτική ύπαιθρο.

-Διαδικασίες προσέλκυσης και υποβοήθησης ανάπτυξης και υλοποίησης πράξεων συνεργασίας μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων στην αγροτική ύπαιθρο.

(Οι διορθώσεις θα πρέπει να παραδοθούν έως 21 Φεβρουαρίου 2023)

2ο παραδοτέο :

-Καθορισμός πράξεων συνεργασίας μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την κοινωνική ή/ και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων.

-Διαδικασίες προσέλκυσης και υποβοήθησης ανάπτυξης και υλοποίησης πράξεων συνεργασίας μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων.

-Καθορισμός χαρακτηριστικών «Έξυπνων Χωριών».

-Διαδικασίες προσέλκυσης και υποβοήθησης ανάπτυξης και υλοποίησης πράξεων  «Έξυπνων Χωριών».

-Προετοιμασία μεθοδολογίας και μοντέλου ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης τοπικών στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης.

(παράδοση έως 6 Ιουλίου 2023).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@agromacedonia.gr είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της στα γραφεία της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 26ης Οκτωβρίου 64, τ.κ. 54627 στην Θεσσαλονίκη, έως της 14 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Πληροφορίες: info@agromacedonia.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 330053