Διαβούλευση για την εκπόνηση του νέου στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας|ΑΣΠΚΜ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, της Περιόδου 2021-2027, στις 11 Νοεμβρίου, στη Βέροια.

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν όλοι οι κοινωνικο-οικονομικοί και περιβαλλοντικοί εταίροι, σχετικά με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και του αγροδιατροφικού τομέα, να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και άπτονται τόσο του Πρώτου (άμεσες ενισχύσεις και τομεακές παρεμβάσεις), όσο και του Δεύτερου Πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη).

Επισημάνθηκαν οι νέες προτεραιότητες και οι αλλαγές που αφορούν τις προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020. Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων συμμετείχαν στην προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών και της ενθάρρυνσης του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Η Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ σε αριθμό αγροτών με βασική ή πλήρη γεωργική εκπαίδευση. Η ΑΣΠΚΜ διατύπωσε συστάσεις πολιτικής μέσω του επίσημου ερωτηματολογίου του Εθνικού Αγροτικού δικτύου σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα.

Επιπλέον, μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, η ΑΣΠΚΜ θα παράσχει τις καλές πρακτικές του έργου NextFOOD με τίτλο “Εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού τομέα” για να επηρεάσει τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές έρευνας και εκπαίδευσης. . Το NextFOOD παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες μέσω υλικού διάχυσης.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του NextFOOD είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος βασισμένο στη βιωματική μάθηση.

Επισυνάπτεται το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΒΕΡΟΙΑ και το ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.