Συνέργεια των έργων NEFERTITI και NEXTFOOD

Συνέργεια των έργων #Nefertiti-Networking European Demonstration Farms και #NextFood-Educating the Next Generation of Professionals in the Agrifood and Foresty Sector
 
Στόχος της συνάντησης ήταν η διερεύνηση των ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των δύο έργων #HORIZON2020 του ΝΕXTFOOD και του ΝEFERTITI, για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την προώθηση των παραδοτέων και την αλληλεπίδραση στην επιστημονική υλοποίηση των έργων.
 
Το NEFERTITI είναι ένα μοναδικό έργο που δημιουργεί 10 διαδραστικά θεματικά δίκτυα και συγκεντρώνει 45 περιφερειακές ομάδες (κόμβοι) demo-farm και τους εμπλεκόμενους παράγοντες (συμβούλους, ΜΚΟ, βιομηχανία, εκπαίδευση, ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής) σε 17 χώρες. Το NEFERTITI επικεντρώνεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την ανταλλαγή γνώσεων, παραγόντων και τεχνικού περιεχομένου μέσω των δικτύων, προκειμένου να ενισχυθεί η αφομοίωση της καινοτομίας, να βελτιωθεί η ομότιμη μάθηση και η συνδεσιμότητα του δικτύου μεταξύ των φορέων σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο ανταγωνιστική, αειφόρο και ευφυής γεωργία.
 
Η συνέργεια με το NEFERTITI αναμένεται να επηρεάσει τις δυνατότητες δικτύωσης μεταξύ των μελών και των δύο έργων και να δημιουργηθεί γόνιμη συνεργασία, ώστε να ενισχυθούν τα βήματα του διαλόγου χάραξης πολιτικής με τις Περιφέρειες της ΕΕ ενόψει της βιωσιμότητας των δικτύων της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες των δύο έργων, ακολουθείστε τα παρακάτω Link: