Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας στο έργο ENI CBC Med | ORGANIC ECOSYSTEM

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / ΑΣ-ΠΚΜ μέσω της συνέργειάς της με τον φορέα CIHEAM Bari, στο έργο HORIZON2020| NEXTFOOD: “Educating the next generation of professionals in the agrofood and forestry sector”, δημιούργησαν έναν κόμβο συνεργασίας στο έργο ENI CBC Med | ORGANIC ECOSYSTEM: “Boosting cross border Organic Ecosystem through enhancing agro-food alliances”, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας, στις 8 Φεβρουαρίου 2021.

Χώρες που συμμετέχουν: Ιορδανία, Λίβανος, Ιταλία, Τυνησία, Ελλάδα, Ισπανία

Σκοπός του έργου:

Η γεωργία ασκεί μεγάλη πίεση στο περιβάλλον. Η γονιμότητα του εδάφους, η βιοποικιλότητα και η ανθρώπινη ζωή επηρεάζονται αρνητικά από την εντατική και εκτεταμένη καλλιέργεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βιολογική γεωργία είναι μια εξαιρετική λύση για την επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ωστόσο, η βιολογική γεωργία εξακολουθεί να είναι σχετικά ανεπτυγμένη στις μεσογειακές χώρες με ετερογενείς καταστάσεις από χώρα σε χώρα. Οι κυριότερες κοινές προκλήσεις είναι ασυνεπείς ή δεν διαθέτουν πολιτικές υποστήριξης από τις εθνικές / τοπικές κυβερνήσεις, τις χαμηλές ικανότητες καινοτομίας, τις περιορισμένες γνώσεις για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και μια αδύναμη αλυσίδα αξίας όπου οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις/MSME λειτουργούν με αναλυτικό τρόπο.

Το έργο ORGANIC ECOSYSTEM στοχεύει στη μείωση αυτών των εμποδίων και να κάνει τις MSME, που δραστηριοποιούνται στη βιολογική γεωργία πιο ανταγωνιστικές και καλύτερα ενοποιημένες. Το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει ένα διασυνοριακό οικοσύστημα αγροδιατροφικών προϊόντων που θα δημιουργήσει το έδαφος για την ανάπτυξη ολόκληρου του βιολογικού τομέα της Μεσογείου. Αυτό θα ενθαρρυνθεί μέσω νέων επιχειρηματικών συμμαχιών, δημιουργίας καινοτόμων αλυσίδων αξίας και εξειδικευμένης υποστήριξης που παρέχεται σε MSME για την αύξηση της ποιότητας και της εμπορευματοποίησης των προϊόντων και της ικανότητάς τους να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές.

Το ORGANIC ECOSYSTEM προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες στην βιολογική γεωργία στην ευρύτερη περιοχή της της Μεσογείου μέσω συγκεκριμένης υποστήριξης σε εταιρείες προκειμένου να ενισχύσουν τις αλυσίδες αξίας, να δημιουργήσουν νέες εμπορικές συμμαχίες και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε νέες αγορές.

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας για την εκπόνηση στρατηγικής για την οργανική γεωργία στη Μεσόγειο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 στις 10:00 π.μ. (CET).