ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2021

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ EUPHORIA 101021842 «Υποστήριξη της ζήτησης και της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων, φρούτων και οίνου ευρωπαϊκής ποιότητας στην εσωτερική αγορά (Ελλάδα και Κύπρος)» που υποβλήθηκε βάσει της πρόσθετης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020, για την αποκατάσταση της αγοράς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με την εκτελεστική απόφαση της ΕΕ C(2020) 8816/15.12.2020 final.

1. Αναθέτων: Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 26ης Οκτωβρίου 64 | Τ.Κ. 54627 | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα, +30 2313 330 306, Fax: +30 2313 330 007

2. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός προς ανάθεση έργου: 238.700 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και στις χώρες στόχους της δράσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού

4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997) και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και στην ΚΥΑ 419/16.03.2017

5.Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές

7. Διάρκεια της Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες

8. α) Το τεύχος του διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email info@agromacedonia.gr. Υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Δάφνη Καψάλα τηλ. 2313 330 306 μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, β) οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00.

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

10. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού.

11.Νομική μορφή του Αναδόχου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού

12. Κατ’ ελάχιστο πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού

13. Ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

14. Κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

15. Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική.

16. Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κιλτίδης