Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο NextFOOD

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου NEXTFOOD — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2017-2 «Educating the next generation of professionals in the agrofood sector» στο οποίο συμμετέχει, αναζητά ένα στέλεχος για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο info@agromacedonia.gr  Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν και αντίγραφο πτυχίου έως την Δευτέρα 18/01/2021.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την 01.02.2021 ως τις 30.4.2022. Στο διάστημα αυτό υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί πραγματική απασχόληση 358 ωρών με ωρομίσθιο 36,29€ μεικτά.

Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Πληροφορίες: Δάφνη Καψάλα, d.kapsala@agromacedonia.gr, Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 330 306.

Περιγραφή θέσης

 1. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και δημιουργία υλικού προβολής και προώθησης του έργου σε συνεργασία με τα στελέχη της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ και τα στελέχη των εταίρων του έργου αναφορικά με τα ανωτέρω παραδοτέα
 2. Υποστήριξη στην οργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων για προβολή του προγράμματος
 3. Συμμετοχή στην ομάδα διαβούλευσης των δράσεων δημοσιότητας του έργου σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο
 4. Παρακολούθηση της υλοποίησης του WP6

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών κατεύθυνσης σχετική με το αντικείμενο του έργου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο (Διαχείριση ευρωπαϊκών έργων και ανάπτυξη περιεχομένου σε θέματα Αγροτεχνολογιών)
 • Άριστη γνώση αγγλικών (τουλάχιστον επίπεδο Β2)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και εργασίας σε ομάδες
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας και υπό συνθήκες πίεσης

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Κάτοχος Ερασιτεχνικού Διπλώματος Οδήγησης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών