Μνημόνιο συνεργασίας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν, την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΑΣΠΚΜ κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος/ΔΙΠΑΕ. κ. Πέτρος Σαμαράς, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ.

Από τη συνέργεια των δύο μερών εκτιμάται ότι θα ταυτοποιηθούν γεωργοδιατροφικά προϊόντα, που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την σύνταξη φακέλου και υποβολή αίτησης καταχώρισης ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης/ΠΟΠ, Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων/ΠΓΕ και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων/ΕΠΙΠ, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας για τη Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Cross Border Cooperation). Συντονίστρια του έργου για το ΔΙΠΑΕ είναι η Καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαγεωργίου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Η ΑΣΠΚΜ αναλαμβάνει τον ρόλο του άτυπου συνεργάτη του ΔΙΠΑΕ στο πλαίσιο του έργου LOCFOOD του προγράμματος Black Sea Basin, με τίτλο: Local Development and Cross Border Cooperation in the Area of Agricultural Products and Traditional Food|Τοπική Aνάπτυξη και Διασυνοριακές Συνεργασίες στον Τομέα των Αγροδιατροφικών Προϊόντων και της Παραδοσιακής Γαστρονομίας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Βουλγαρία και η Ουκρανία, έχοντας βασικό στόχο να εξελιχθεί και να εκσυγχρονιστεί το εμπόριο μεταξύ αυτών των χωρών και να αναγνωριστούν νέα προϊόντα ως ΠΟΠ – ΠΓΕ και ΕΠΙΠ στις επιλέξιμες περιοχές των εταίρων, που για την Ελλάδα είναι οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Συντονιστής του έργου στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Εξωτερικών/Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης και συγκεκριμένα το Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης.