Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για το έργο ΕλαιΟΡΑΜΑ

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου στο,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  ΜΕΤΡΟ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ),

ΤΙΤΛΟΣ «Γεωργία ακριβείας και βελτιωτικές κινήσεις για μεγιστοποίηση πολυφαινολών σε ελαιόλαδο» και ακρωνύμιο EλαιΟΡΑΜΑ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μ16ΣΥΝ2-00063,

Διάρκεια: 24 μήνες

στο οποίο συμμετέχει, ως Συντονιστής της Επιχειρησιακής Ομάδας, αναζητά ορκωτό λογιστή/ ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ ή εταιρείας Ορκωτών Λογιστών για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) του έργου.

Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει την υποβολή έκθεσης σε κάθε αίτηση πληρωμής που αφορά στον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της ορθής λογιστικής τους καταχώρησης, όλων των μελών της επιχειρησιακής ομάδας. που θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να εγκριθούν τα απολογιστικά στοιχεία.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την 1.12.2023 ως τις 30.8.2025.

Τα μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός είναι τα εξής:

  1. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Συντονιστής), με προϋπολογισμό 28.750 €
  2. Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με προϋπολογισμό 53.309€
  3. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία AGROMET IKE, με προϋπολογισμό 5.600 €
  4. Ατομική Επιχείρηση, Άννα Κυπαρισσά, με προϋπολογισμό 28.146,50 €
  5. Ατομική Επιχείρηση Ιωάννης Προδρόμου, με προϋπολογισμό 28.228,50 €

Η διενέργεια του ελέγχου θα διενεργηθεί δυνάμει σύμβασης μεταξύ της Α.μ.Κ.Ε. «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και του ορκωτού λογιστή, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα εμπειρία επί του ελεγκτικού πλαισίου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν προσφορά έως 3/11/2023 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρίας, info@agromacedonia.gr.