Συνέργεια των έργων NEXTFOOD και LIAISON στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON2020

Συνέργεια μεταξύ των ευρωπαϊκών έργων LIAISON και NEXTFOOD
 
H ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διοργάνωσε συνάντηση εργασίας με κύριο στόχο, να διερευνήσει τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των δύο έργων #Horizon όσον αφορά την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την προώθηση παραδοτέων και την αλληλεπίδραση στην επιστημονική υλοποίηση των δύο έργων.
 
Το έργο LIAISON στοχεύει να συμβάλει στη βελτιστοποίηση των πρακτικών και στην εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ για τη δημιουργία καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές.
 
Η αλληλεπίδραση με τους σχετικούς στόχους του NEXT FOOD, όσον αφορά την δημιουργία νέων πολιτικών στην εκπαίδευση του αγροδιατροφικού και δασοκομικού τομέα, θα συμβάλλει στην ενίσχυση των παραδοτέων του LIAISON.
 
Οι συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι των δύο έργων: Susanne von Münchhausen, Eberswalde University for Sustainable Development (Γερμανία), Mark Redman, Highclere Consulting (Ρουμανία), Dona Pickard, Ινστιτούτο μελέτης κοινωνιών και Knowlegde (Βουλγαρία), Elena Kopanarova και Daphne Kapsala, Agronutritional Cooperation Region Central Macedonia (Ελλάδα).
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τα δύο έργα, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους: