Παρέμβαση στο 11ο Περιφερειακό Συνέδριο Για Την Παραγωγική Ανασυγκρότηση “Κεντρική Μακεδονία”

Ο Γεωργοδιατροφικός τομέας είχε συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας κατά το 1/4 αυτού (25%). Στα χρόνια της επονομαζόμενης κρίσης είναι σίγουρο ότι αυξήθηκε η συμμετοχή του, λόγω της καθίζησης του ΑΕΠ (απώλεια άνω τον 25%). Είναι ο τομέας των πολλαπλών παραμέτρων και ισχυρότατου πολλαπλασιαστή. Ταυτόχρονα συνιστά τον πλέον πολυδιάστατο διεπαγγελματικό και διεπιστημονικό τομέα. Οι αγροδιατροφικές συμπράξεις στις περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν τον συντονιστικό διυπηρεσιακό ρόλο στρατηγικής και πολιτικής. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΚΜ σας καταθέτει προτάσεις γενικότερου και ειδικότερου ενδιαφέροντος.

Γενικά ζητήματα:

  1. Ο δασικός χώρος είναι πρωτίστως παραγωγικός και άρρηκτα συνδεδεμένος με την καθολική Γεωργία (Αγροτική Καλλιέργεια – Κτηνοτροφία – Δασοκομία και Αλιεία). Η αρμοδιότητα περί του δασικού χώρου να υπαχθεί στο Υπουργείο Γεωργίας (Δεν αναιρείται η χρησιμότης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις αρμοδιότητες όπου υφίσταται επίπτωση επί του περιβάλλοντος).
  2. Αρμοδιότητες και πόροι στην Αυτοδιοίκηση για άσκηση πολιτικής στον Γεωργοδιατροφικό χώρο. (Είναι η μόνη διέξοδος, έναντι των περί ανταγωνισμού απαγορευτικών διατάξεων της Ε.Ε. με τα κράτη μέλη).
  3. Διακομματικές συνταγματικές και νομοθετικές παρεμβάσεις για επίλυση ζωτικών θεμάτων σε καλλιέργειες και κτηνοτροφία.
 Ειδικότερα ζητήματα του Αγροδιατροφικού τομέα της ΠΚΜ:

1) Αμπελοκαλλιέργεια:
 

α) Η ελληνική οινοποιία, συμπεριλαμβανομένης της Μακεδονικής, έχουν από ετών ενστερνισθεί την αναγκαιότητα της ανάδειξης ταυτότητας της ελληνικής αμπελο-ποικιλότητας. Αυτή η σύγχρονη τάση της οινοποιίας αποτέλεσε την αναγκαία συνθήκη για την προώθηση του ελληνικού κρασιού. Η ταυτότητα του οίνου συνιστά την απαραίτητη συνθήκη διατήρησης των ποιοτικών γνωρισμάτων της οινοποιητικής παράδοσης και συγκεκριμένα της Μακεδονικής.
    

β) Στην ΠΚΜ υφίστανται η Τράπεζα Γενετικού Υλικού οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου, καθώς και η συλλογή της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι επιτακτική η ανάγκη για ουσιώδη υποστήριξη και διατήρηση του εθνικού πλούτου ποικιλιών αμπέλου με στόχο την ενίσχυση της καταγραφής και της κατοχύρωσης πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για την επίτευξη των ως άνω, είναι δυσανάλογα μικροί για το βέλτιστο όφελος της καλλιέργειας και της οινοποιίας.

γ) Σε εναρμόνιση με τη δέουσα στρατηγική του ΥΠΑΑΤ η ανάδειξη και διατήρηση του γενετικού υλικού ποικιλιών αμπέλου αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Η κατοχύρωση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και η καθοδήγηση των αμπελοκαλλιερ­γητών για νέες φυτεύσεις, με οδηγό την ελληνική αμπελο-ποικιλότητα. Στις αναδιαρθρώσεις υπάρχει η δυνατότητα εθνικού προγραμματισμού που πρέπει να αξιοποιηθεί. Επιστημονικά, παραγωγικά και εμπορικά δεδομένα θα ληφθούν υπ’ όψιν σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την μεγιστοποίηση του οφέλους. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και ουσιαστικό, να επιτευχθεί η σύνδεση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και της συλλογής του ΑΠΘ με στόχο την δημιουργία μιας κοινής συλλογής με στόχο την ενισχυμένη διατήρηση του γενετικού πλούτου.

2) Η ΠΚΜ είναι η δύναμη παραγωγής στον πρωτογενή τομέα (άνω του 25% της χώρας). Το ρύζι, η βρώσιμη πράσινη ελιά Χαλκιδικής, η δενδροκομία και η κτηνοτροφία έχουν ισχυρό στίγμα και αποτύπωμα στην περιφέρειά μας. Επιστημονικοί φορείς που πρωταγωνιστούν διεθνώς υποστηρίζουν τον παραγωγικό χώρο. Είναι ανάγκη οι παρεμβάσεις βελτίωσης σε ποιότητα και ποσότητα (σχέδια βελτίωσης), η πολιτεία να τις εμπιστευθεί στην ΠΚΜ και σε κάθε άλλη περιφέρεια, υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ.

3) Το ΥΠΠΑΤ έχοντας γνώση για κάθε παραγωγή στην επικράτεια σε συνεργασία με τις περιφέρειες να αναδείξει την αναγκαιότητα ίδρυσης και μεγέθυνσης ή αύξησης αριθμού των μεταποιητικών μονάδων, που θα συνεισφέρουν πολλαπλασιαστικά στο ΑΕΠ και ιδίως στους κατοίκους της Υπαίθρου. Η αξιοποίηση του ποσοστού και των κινήτρων στο κάθε φορά ΕΣΠΑ θα δώσει το ωφέλιμο αποτέλεσμα.

4) Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΚΜ υπέβαλε αίτημα παραχώρησης χώρου και εγκαταστάσεων, δίπλα στην πόλη των Σερρών. Σκοπός του αιτήματος, η δημιουργία σε συνεργασία με το επιμελητήριο και την Αντιπεριφέρεια της Π.Ε. Εκθετηρίου προϊόντων του Γεωργοδιατροφικού τομέα. Σε δεύτερο χρόνο, θα επιδιώξουμε με την συνδρομή και τη συμμετοχή των εταίρων μας, τη δημιουργία εκθετηρίων σε κάθε Π.Ε. της ΠΚΜ, που θα αποτελούν τη βάση ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων. Ζητάμε την στήριξη και υποστήριξη σ΄ αυτό το εγχείρημα. Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και οι υπόλοιποι 17 εταίροι, που συμμετέχουν στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΚΜ συνιστούν ισχυρό θεμέλιο προοπτικής. Η συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ θα μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα. Για τους πολίτες της Υπαίθρου της ΠΚΜ και την Ελληνική Οικονομία.